Laboratorijski tehničar (za biohemijske analize)

Stepen obrazovanja: V
Trajanje školovanja: 1 godina
Područje rada: Zdravstvo i socijalna zaštita

Laboratorijski tehničar za biohemijske analize (V stepen) tokom specijalizacije od godinu dana obrazovanja stiče potrebna stručna znanja iz discipline metaboličkih procesa u živom organizmu na nivou molekularnih interakcija bioloških materijala, uči o biohemijskim procesima koji se u ljudskom organizmu odvijaju pod fiziološkim uslovima ili pod uticajem različitih patoloških agenasa.